• Posiadamy licencję FIREPRO na wykonywanie zabezpieczeń ognioochronnych

Świadectwa energetyczne

EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) jest dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z 16 grudnia 2002 r., dotyczącą jakości energetycznej budynków. Zobowiązuje ona kraje Unii Europejskiej do przyjęcia stosownych aktów prawnych, przepisów wykonawczych i koniecznych środków administracyjnych, powodujących jej wdrożenie przed 4 stycznia 2006 r. Jej głównym celem jest stymulowanie poprawy jakości energetycznej budynków we Wspólnocie (sektor budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej jest odbiorcą końcowym ponad 40 % energii),
z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych, warunków użytkowania i oceny opłacalności.

Dyrektywa została wprowadzona w Polsce nowelizacją do ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 (Dz. U. z 2007 r. Nr. 191, poz. 1373).

Ustawa zobowiązała ministra odpowiedzialnego za budownictwo do wydania „Rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej” (Dz. U. z 2008 r. Nr 2001, poz. 1240), które ukazało się 6 listopada 2008 roku.

Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami, system ten rozpoczyna funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2009 roku. Począwszy od tego dnia każdy budynek oddawany do użytku oraz sprzedawany bądź wynajmowany musi mieć sporządzone świadectwo oceny charakterystyki energetycznej.

System ten ma na celu osiągnięcie oszczędności energetycznych w sektorze komunalnym odpowiadającym za najwyższe zużycie energii w Unii Europejskiej (około 40% całkowitego zużycia energii). Świadectwa oceny charakterystyki energetycznej mają za zadanie zwiększyć świadomość mieszkańców oraz inwestorów w zakresie konieczności oszczędzania energii i wynikających z nich oszczędności. Mają również na celu ukształtować rynek nieruchomości w kontekście uwzględnienia wpływu długoterminowych kosztów energii zużywanej na eksploatację budynku na cenę danej nieruchomości.

Dla właścicieli domów i mieszkań zamówienie świadectwa energetycznego oznacza możliwości poznania swojego budynku od strony energetycznej. Budynki o dobrej jakości energetycznej powinny stać się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych kupców lub najemców, bowiem dobra jakość energetyczna to oczywiście niższe koszty eksploatacji.


Dla jakich budynków powinny być sporządzane certyfikaty energetyczne?
Nowelizacja do ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 (Dz. U. z 2007 r. Nr. 191, poz. 1373).

 • dla nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania,
 • sprzedawanych,
 • wynajmowanych,
 • ustawa określa ponadto, że nowe świadectwo należy sporządzić jeżeli upłynął termin jego ważności (10 lat od chwili wystawienia) lub, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna (dotyczy to na pewno przypadku termomodernizacji budynku)


Przepisów tych nie stosuje się do budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok),
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

FUH "ELEKTRO-ED" Edward Hejmo, Os. Piastów 37a / 37 31-624 Kraków
BIURO: Ul. Cedyńska 53a, 31-610 Kraków, tel: 12-648-15-60, fax: 12-648-15-60 wew. 81
WARSZTAT: Ul. Nowolipki 3, 31-752 Kraków, tel: 512-090-085
Intellect.pl